เลขทีงาน (Job No.)
 
วันที่ แจ้งงาน(Date)
เวลา   99999
ผู้แจ้ง(Requestor) ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ (Contact )
เบอร์โทรติดต่อ(Tel. or E-mail )
เลือกหมวดปัญหา(Category Prob.) 
เลือกกลุ่มปัญหา(Group Prob.)
รายละเอียดปัญหา(Detail of Problem)
รายละเอียดสถานที่(Detail of Location)
******กรุณาระบุให้ชัดเจน****